Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry on markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijayritysten etujärjestö, jonka tehtävänä on kehittää alan yritysten toimintaedellytyksiä. MTL kokoaa yhteen yritykset, jotka parantavat markkinoinnilla ja viestinnällä asiakkaidensa kilpailukykyä, luovat kasvua ja tekevät liiketoiminnalla tulosta.

MTL kattaa koko markkinoinnin ja viestinnän palveluyritysten laajan kentän. MTL jäsenyrityksiä ovat mainostoimistot, mediatoimistot, viestintätoimistot, digitoimistot sekä tapahtumatoimistot.  Jäsenyritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä on noin 1600 ja yhteenlaskettu myyntikate on noin 220 milj. euroa.

MTL pyrkii edistämään jäsenyritystensä ja alan toimintaedellytyksiä. Lisäksi MTL tarjoaa monipuolisia jäsenpalveluita sekä järjestää alaa kehittäviä kilpailuja, koulutusta sekä tapahtumia. MTL myös tutkii ja tuottaa toimialatietoa. MTL on jäsenenä alan johtavissa kattojärjestöissä EACA:ssa (The European Association of Communications Agencies) sekä ICCO:ssa (The International Communications Consultancy Organisation).

MTL ry on sitoutunut suojamaan nykyisten ja potentiaalisten jäsentensä, toimintaan osallistuvien henkilöiden sekä verkkopalveluidensa käyttäjien yksityisyyttä kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin esimerkiksi:

 • yhteystietomme
 • millaisia tietoja keräämme
 • mihin tarkoitukseen tietoja käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste
 • kuinka kauan tietoja säilytetään
 • evästeistä
 • mihin tietoja luovutetaan ja siirretään
 • millaisia oikeuksia rekisteröidyllä on

Yhteystiedot

 

Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry
Postiosoite: PL 62, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 10, 00130 Helsinki
Y-tunnus: 0201675-1

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Tarja Virmala
Puhelin 0400 484 693
tarja.virmala(a)mtl.fi

Käsiteltävät tiedot

Jäsenyritysten henkilöistä kerätään tyypillisesti seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Työnantajan nimi
 • Asema/titteli

Seminaareihin ja koulutuksiin osallistuvista henkilöistä kerätään tyypillisesti seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Työnantajan nimi
 • Asema/titteli

Edellä mainitut tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. Ilman edellä mainittuja tietoja emme voi ylläpitää jäsenyyttä, toteuttaa seminaareja tai koulutuksia tai tehdä markkinointia. Mikäli tietojen antaminen ei ole pakollista (esim. puhelinnumero), siitä ilmoitetaan erikseen tietojen keräämisen yhteydessä.

Potentiaalisista jäsenistä voidaan kerätä Googlen, LinkedInin, yritysten verkkosivustojen ja muiden julkisesti saatavilla olevien tietolähteiden perusteella seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Työnantajan nimi
 • Asema/titteli

Kunkin henkilön tietoihin voidaan myös merkitä suoramarkkinointisuostumus tai -kielto.

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Käsittelemme tietoja seuraavia tarkoituksia varten:

Jäsenyyssuhteen hoitaminen, kuten yhteyshenkilötietojen ylläpitäminen, tiedottaminen MTL ry:n toiminnasta, työryhmätoiminnan koordinointi, jäsenten välisen yhteyden mahdollistaminen, yhdistysten kokousten järjestäminen ja toteuttaminen, tutkimusten suorittaminen ja laskutus. Käsittelemme tällöin jäsenyyteen perustuvan asiallisen yhteyden (oikeutetun edun) perusteella. Laskutustietoja, jotka voivat poikkeuksellisesti sisältää henkilötietoja, käsittelemme myös noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä.

 • Koulutusten, seminaarien ja tapahtumien järjestäminen. Käsittelemme tällöin tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta, jonka henkilö on tilannut.
 • Markkinointi MTL ry:n koulutuksista, seminaareista ja tapahtumista sekä satunnaisesti myös valittujen yhteistyökumppanien palveluista. Käsittelemme tällöin tietoja henkilön ja MTL ry:n välisen asiallisen yhteyden (oikeutetun edun) taikka henkilön antaman suostumuksen perusteella.

Tietojen säilytysaika

Käsittelemme tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi:

 • Jäsentietoja säilytämme niin kauan kuin henkilö on työsuhteessa yritykseen, joka on MTL ry:n jäsen, eikä henkilö ole pyytänyt tietojensa poistamista.
 • Potentiaalisten jäsenten tietoja (ml. aiemmin MTL ry:n toiminnassa mukana olleet henkilöt sekä seminaareihin ja koulutuksiin osallistuneet henkilöt, jotka eivät ole MTL ry:n jäsenyritysten työntekijöitä) säilytetään niin kauan kuin henkilö toimii tehtävässä, jossa hänen oletetaan olevan kiinnostuneen MTL ry:n toiminnasta, eikä henkilö ole pyytänyt tietojensa poistamista.
 • Tiedot seminaareihin osallistumisesta ja koulutuksista säilytetään oin kaksi vuotta.
 • Mikäli henkilö kieltäytyy markkinoinnista tai tutkimuksista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Emme luovuta henkilötietoja muutoin kuin toimivaltaisten viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU: tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Evästeet

Emme kerää sivustoiltamme tietoja, joihin käyttäisimme evästeitä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn alla kuvatun tavoin:

 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä myös oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittely tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot, joita käsittelemme sopimuksen tai suostumuksen perusteella.
 • Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus (esim. suoramarkkinointiin liittyen) ottamalla yhteyttä tämän selosteen alussa mainittuun yhteyshenkilöön.
 • Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvän perusteella vastustaa käsittelyä, jota suoritamme oikeutetun edun perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojensa paikkansapitävyyden.
 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi

Jaa: